Nowy koszyk 0 PLN

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem danych osobowych jest:
RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin, NIP : 6721426353.

  1. Cel i podstawy przetwarzania danych
  Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w celu informowania Pani/Pana o nowościach oraz zmianach w ofercie sklepu poprzez wysyłkę informacji i ofert marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). rejestracja konta w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.
  2. Okres przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób: rejestracja konta i realizacja zamówień w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych zakup towaru i sprawozdawczość finansowa – przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych rozpatrywania reklamacji – przez okres rozpatrywania reklamacji informacje o promocja i nowościach przesyłane na podany e-mail – do czasu wycofania zgody
  3. Odbiorcy danych Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych. Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, kancelarie finansowo-księgowe, banki, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
  4. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.
  6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.
  7. Kontakt Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin lub iod@ronar.com.pl.

Co to jest RODO?

  RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Od kiedy RODO będzie obowiązywać?

  27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r. Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.

Co to są dane osobowe?

  Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.